Jaarvergadering 2014

Vrijdag 14 februari 2014 • 27 leden en 2 buurtbewoners (m.k. afwezig 1)

Opening Stipt om 20.00 uur opent de voorzitter (Henk) de vergadering. Het is de bedoeling dat de jaarvergadering afgerond is als de presentatie van de NAM begint (21.00 uur). Henk vraagt een ogenblik stilte voor de vijf (oud) inwoners die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Alle verslagen, vaak met foto’s, van de in ons dorp in 2013 georganiseerde activiteiten staan chronologisch in ons mooie programmaboekje 2014. De activiteiten van 2014 staan er in en een terugblik en toekomstbeeld van de voorzitter. Hierover zijn verder geen vragen uit de zaal. Aan de agenda worden punt 7a jaarprogramma 2014, en 8 rondvraag (vóór de pauze) toegevoegd.
notulen vorige jaarvergadering (15-2-2013) Anje (oud secretaris) leest het verslag van de jaarvergadering van 2013 voor en neemt voor de laatste keer de dankzegging voor het maken van de voorzitter in ontvangst. De vergadering heeft geen vragen en het verslag wordt goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de huidige secretaris.
ingekomen stukken Alle ingekomen stukken zitten in de map bij het secretariaat en zijn in de pauze in te zien.
jaarverslag secretariaat Marian (secretaris) leest het overzicht voor. Zij schetst een beeld van de werkzaamheden die het bestuur in 2013 heeft gehad, naast de organisatie van de reguliere activiteiten.
Organisatie van: – Cherry-stop Koetsentocht 1x in de 3 jaar – Slochter Wold Spektoakel in 2013 voor de 1e keer
het bezoeken van verschillende vergaderingen o.a. – ½ jaarlijkse gemeentelijke Dorpen Overleg ‘meer vanuit de samenleving, minder vanuit de overheid’
– over de gemeentelijke vrijwilligersverzekering eigen verzekering opzeggen en meeliften met die van de gemeente
* in het kader van samenwerking kleine dorpsverenigingen – informatie-uitwisseling van DV’en van andere kleine plaatsen Lageland en Meerstad
* besluiten zijn genomen over – de speeltuin mee laten liften met de collectieve verzekering van de gemeente Slochteren, hiervoor was een overdracht van het ‘zakelijk recht’ op de grond van het speeltuinterrein nodig, kosten hiervoor bedroegen
€ 650, voor rekening van de vereniging;
– inwoners die om wat voor reden dan ook de soms toch wat hoge bijdrage voor een activiteit niet kunnen betalen, kunnen via het bestuur, altijd vragen om een oplossing;
– onze papiercontainer een ‘herkenningskenmerk’ te geven, en een nieuw kwastje verf;
– een ooievaarsnest op een, niet gebruikte lantarenpaal, op de ijsbaanlocatie te plaatsen;

Verder heeft het bestuur zich gebogen over het ‘wegencategoriseringsplan’ van de gemeente, waarover we geen opmerkingen hadden. Hebben de penningmeester en secretariaat het samen druk gehad met het samenstellen van diverse stukken zoals begrotingen, jaarverslagen en toekomstvisie voor een extra gemeentelijke subsidie boven op de normale bijdrage die we altijd al krijgen van € 450 (2x).
De vergadering heeft over het verslag geen vragen.

jaarverslag penningmeester, rapportage kascommissie Frouke (penningmeester) geeft uitleg naar aanleiding van de opgestelde jaarrekening 2013 en balans 2012/2013. Er zijn geen schokkende dingen te melden, behalve dat er voor de speeltuin dit jaar veel uitgegeven is. Dit komt doordat er notariskosten (€ 650) gemaakt moesten worden voor de overdracht van het ‘zakelijk recht’ op de grond van het speeltuinterrein. Via deze manier kan de speeltuin verzekerd worden via de gemeentelijke verzekering en kunnen wij onze eigen verzekering annuleren.
De kascommissie heeft de boeken bekeken en geen onregelmatigheden ontdekt. Aan de penningmeester wordt derhalve decharge verleend. Er zijn geen nieuwe kascommissieleden benoemd.

bestuursverkiezing (Egon Smit – lid -, aftredend en herkiesbaar) Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld en Egon wordt opnieuw voor drie jaar benoemd.
Woudbloemreis 2014 Tijdens de reis van 2013 heeft de reis voor 2014 al gestalte gekregen. Liesbeth Fluks gaat samen met Henk een reis naar Duitsland organiseren. Vanuit de vergadering zijn er geen bezwaren en iedereen kijkt er nu al naar uit. Een datum is nog niet bekend maar zal via de normale weg bekend gemaakt worden. We reizen op dezelfde manier als voorgaande jaren, gezamenlijk en met ‘eigen’ auto
jaarprogramma 2014 Het jaarprogramma heeft men al kunnen lezen in het programmaboekje, maar andere en nieuwe ideeën zijn altijd welkom en kunnen via de bestuursleden onder de aandacht gebracht worden.
rondvraag Menno Klaver complimenteert het bestuur voor alle werkzaamheden die toch de veel tijd en energie zullen vergen. Gerard Landman wil graag iedereen bedanken voor zijn/haar steun tijdens de moeilijke periode voorafgaande aan het ziekbed en overlijden van zijn vrouw Aafien. Deze steun werd heel erg gewaardeerd. Gerard is mede daardoor ook weer lid geworden van de vereniging. Henk bedankt Frouke voor het prachtige programmaboekje, een echte ‘glossy magazine’. Menig dorpsvereniging zal daar jaloers op zijn. Ook de uitnodigingen die iedereen via de mail ontvangt zijn van haar hand. Nogmaals bedankt voor je tijd en energie. Henk geeft aan iedereen nog even ter herinnering mee dat Brigitte Hoogakker ernstig ziek is. Laten we haar niet vergeten.
Na de pauze geeft Henk het woord aan Rudi Slager (voorzitter Groninger Dorpen) het woord. Hij houdt een inleiding met daarin een uitleg voor de aanwezigheid van de NAM vanavond. De NAM gaat een voorlichting/presentatie houden over de aardbevingen in ons gebied. Jan Wigboldus (oud-voorzitter Groninger Dorpen) wordt nu de dagvoorzitter, en Johan de Haan (o.a. ‘baas van het gas in Groningen’) gaat de presentatie geven. Pieter Knol (medewerker Dorpshuizen van Groninger Dorpen) gaat de vragen opschrijven). Michiel de Koe kan benaderd worden i.v.m. het aanmelden van schade en Peter Barkema houdt zich bezig met de techniek en de communicatie bij de NAM.
De vergadering luistert en stelt kritische vragen en een aantal gaat zijn schade aanmelden. Om 23.00 uur sluit Henk de jaarvergadering en wenst iedereen wel thuis en een mooi en actief jaar in ons eigen Woudbloem.

Geef een reactie