Jaarvergadering 2015

Vrijdag 13 februari 2015 • 27 leden (m.k. afwezig 1)

Opening   Stipt om 20.00 uur opent de voorzitter (Henk) de vergadering. Henk legt in het kort het verloop van de avond uit: voor de jaarvergadering is een half uur uitgetrokken en is om 20.30 uur afgerond. Daarna een pauze van een half uur met verkoop lootjes t.b.v. de verenigingskas. Het spel ‘Rondje Woudbloem’ dat om 21.00 uur van start gaat en ons input geven voor de 2e Dorpsvisie 2015-2020. Alle verslagen, vaak met foto’s, van de in ons dorp in 2014 georganiseerde activiteiten staan in chronologische volgorde in het Jaarboekje 2015 van Woudbloem. Nieuwe activiteiten in het afgelopen jaar waren de stille tocht en herdenking bij het oorlogsmonument bij de oude aardappelmeelfabriek op 4 mei, en het ‘bollenmand vullen’ in december. De voorzitter benoemd nog even het behalen van de eerste prijs bij het Slochter Wold Spektoakel door de Heigkikkers van Woudbloem. Dit evenement kreeg de ‘sportprijs 2014’ van de gemeente Slochteren.

Voor de toekomstvisie van Woudbloem heeft het bestuur voor vanavond alle inwoners uitgenodigd. De 1e Dorpsvisie is door het bestuur gemaakt in de zomer van 2014. Deze 1e visie ligt op alle tafels en kan een eerste aanzet zijn voor de echte Dorpsvisie 2015-2020 gemaakt door de bewoners zelf. Er zijn verder geen vragen uit de zaal. Henk vraagt een ogenblik stilte voor de inwoners die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Notulen vorige jaarvergadering (14-2-2014)   De vergadering heeft geen vragen en het verslag wordt goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de huidige secretaris.

Ingekomen stukken   Alle ingekomen stukken zitten in de map bij het secretariaat en zijn in de pauze in te zien. Hierbij zitten interessante tijdschriften/nieuwsbrieven van Landschapsbeheer, Plattelands Parlement Magazine en het Nijsblad van Groninger Dorpen.

Jaarverslag secretariaat    Marian leest het overzicht voor. Zij schetst een beeld van de extra werkzaamheden die het bestuur in 2014 heeft gehad, naast de organisatie van alle reguliere activiteiten die te lezen zijn in het jaarboekje 2015. Diverse kaarten, bloemstukjes, fruitmanden en kerstattenties bezorgen bij dorpsbewoners en leden die een moeilijke tijd doormaken. We horen dat dit erg gewaardeerd wordt en gaan daar dan ook gewoon mee door.

Organisatie van nieuwe evenementen:

 • stille tocht en herdenking 4 mei georganiseerd naar aanleiding van het verzoek van nieuwe inwoners ook in Woudbloem 4 mei te kunnen herdenken, dit werd door de nabestaanden erg gewaardeerd;
 • ‘bollenmand vullen’ in Sappemeer de 1e keer werd meteen een groot succes;

Het bezoeken van verschillende vergaderingen o.a.:

 • het kwartaaloverleg van het gemeentelijke Dorpen Overleg ‘meer vanuit de samenleving, minder vanuit de overheid’;
 • in het kader van samenwerking kleine dorpsverenigingen informatie-uitwisseling met de dorpsverenigingen van Lageland en Meerstad;

Uitgevoerde besluiten 2013:

 • de plaatsing van het ooievaarsnest bij de ijsbaan in Woudbloem;
 • plaatsen van een picknick-bank bij de speeltuin;
 • het door de storm gebroken Woudbloem-kunstwerk laten repareren door de kunstenaar;
 • de papiercontainer een ‘herkenningskenmerk’ gegeven en een nieuw kwastje verf (gedeeltelijk gerealiseerd);
 • het ooievaarsnest op een, niet gebruikte lantarenpaal, op de ijsbaanlocatie geplaatst;

Uit te voeren besluiten 2014:

 • 2e Dorpsvisie 2015-2020 realiseren;
 • top 5 uit de 2e Dorpsvisie in gang zetten;
 • bestrating onder de papiercontainer realiseren;
 • aanpassingen speeltuin realiseren;
 •  meedoen met Dorpenfeest 2015;

Hans Uffen wordt de coördinator voor Woudbloem, er hebben zich inmiddels 2 wagens aangemeld. Het voorstel om het gehele dorp met vlaggetjes te versieren, dus niet alleen de dorpskern, maar ook langs de Scharmer AE richting Schaaphok en de gehele Slochter AE (3 t/m 21). De vergadering vindt het een uitstekend idee voor de saamhorigheid in het dorp. Anje van Gijssel heeft nog genoeg vlaggetjes en bij Frouke is de handgemaakte Woudbloemvlag voor 35 euro te koop. Te zijner tijd wordt er een oproep gedaan om te komen helpen. De vergadering heeft over het verslag verder geen vragen of opmerkingen.

Jaarverslag penningmeester, rapportage kascommissie   Frouke (penningmeester) geeft uitleg naar aanleiding van de door haar opgestelde jaarrekening 2014 en balans 2013/2014. Ze liggen ter inzage op alle tafels. Frouke loopt alle posten bij langs. Er zijn geen schokkende dingen te melden en er is een klein positief saldo voor 2014. Er komen geen vragen vanuit de vergadering. De kascommissie heeft de boeken van 2014 bekeken en geen onregelmatigheden ontdekt. Aan de penningmeester wordt derhalve decharge verleend. Feikje Geertsma is aftredend commissielid en in haar plaats wordt Maria Noordman aan de commissie, bestaande uit Corrie Vermue en Menno van Klaver, toegevoegd. De Woudbloemvlag is voor 35 euro bij Frouke te koop.

Bestuursverkiezing                                                                                                                                                                  

 • Henk de Jong, – aftredend voorzitter en herkiesbaar –
 • Henk wordt unaniem opnieuw voor drie jaar benoemd.
 • Renée Bijl – lid -, aftredend en niet herkiesbaar

Meta Beumer heeft zich als enig kandidaat aangemeld en wordt zonder tegenstemmen voor drie jaar benoemd. Meta van harte welkom.

Woudbloemreis 2015    Tijdens de reis van 2014 heeft de reis voor 2015 al gestalte gekregen. Aaltje Weites gaat samen met Henk de Jong voor ons een leuke dag naar het Westerkwartier organiseren. Vanuit de vergadering zijn er geen bezwaren of tegenvoorstellen. Een datum is nog niet bekend maar zal via de normale weg bekend gemaakt worden. We reizen op dezelfde manier als voorgaande jaren: gezamenlijk en met ‘eigen’ auto’s. Om half negen precies sluit Henk dit deel van de jaarvergadering en is er een half uurtje pauze waarin er loten ten bate van de verenigingskas kunnen worden gekocht.

‘Rondje Woudbloem’, spel voor input 2e Dorpsvisie           Na de pauze gaat iedereen (27 personen) samen met de 5 bestuursleden als spelleiders, in 5 groepjes aan de slag. De dobbelstenen rollen en de diverse discussies vormen een plezierig achtergrondgeluid voor de duur van het spel. Om 22.00 uur stoppen we en gaat Henk plenair de 30 stellingen van het spel bij langs. Een top 5 van meest belangrijke ideeën voor de komende 5 jaar is door elke groep samengesteld. Door middel van het samenvoegen van deze top 5 en alle opmerkingen en aanvullingen van de groepjes gaat het bestuur in de komende maanden aan de slag met de 2e Dorpsvisie 2015-2020. De uitkomsten zullen naar alle inwoners worden gecommuniceerd.

Om 22.30 uur sluit Henk de jaarvergadering en wordt Renée Bijl met een leuke attentie en mooie woorden bedankt voor haar inzet in het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Woudbloem.

Hierna volgt de bekendmaking van de prijswinnaars van de lootjesverkoop: wie gaan er met de prijzen vandoor???

Geef een reactie